مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار پرخطر

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار پرخطر
پرخطر, تحقیق, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار شهروندی وتعهد سازمانی, رفتار, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار پرخطر, نظری, وپیشینه

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار پرخطر
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 30 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏رفتار پرخطر‏رفتارپرخطر. Risky Behaviors‏،رفتارياستکهفردرادرمعرض عواقببدیاناخوشایندقرارمیدهد‏. ‏همچنینعدماستفاده ازوسایلحفاظتفرديدرحینکارکهمیتواندمنجربه آسیبهايشغلیشود.رفتارناایمنعملیاستکهخارجاز حدوداستانداردوتعریفشدهدرسیستمقرارداشتهو میتواندسطحایمنیوسلامتسیستمراتحتتأثیرقرار دهد‏ (مولن ،2004؛ به نقل از سوري‏ و همکاران،1392).‏امروزه،رفتارهايپرخطربهرفتارهاییگفتهمیشودکهسلامتوبهزیستینوجوانان،جوانانوسایرافرادجامعهرابهخطرمی اندازد‏(ماهر ، 2004). ‏رفتارهايپرخطرمهمترینعاملبهخطرافتادنسلامتجامعهاند.‏امروزهشیوعرفتارهايپرخطربخصوصدرنوجوانانوجوانانبهیکیازمهمترینوگستردهتریندلنگرانی‏ ‏هايجوامعبشريتبدیلشدهوعلیرغمفعالیت هايسهدههگذشتهرفتارهايمخاطرهآمیزدرسطحجهاندارايرشدتصاعديبودهاست.‏علترشدشایداینباشدکههنوزجهانوکشورهايدرحالتوسعهبهایننتیجهنرسیدهاندکهبایدانرژيبیپایانوجاهطلبیجوانانرادركنمایند.‏ وبهخلقفرصت هايواقعیبرايجوانانبپردازند‏ (سوري‏ و همکاران،1392).‏برطبقآمارهايمرکزکنترلپیشگیريبیماری‏ ‏هاشیوعرفتارهاییکهسلامتیرابه خطرمی ‏اندازنددرجامعهجوانانوسالمندانروبهافزایشاست.مصرفسیگار،مصرفتنباکو،غذاهايپرچرپومصرفکمفیبر،عدمفعالیتفیزیکی،مصرفالکل، رفتارهايپرخطرجنسی،سوءمصرفموادو…..‏ رفتارپرخطرمحسوبمیشوند.مصرفالکلدربینجوانانازجملهرفتارپرخطرياستکهعلاوهبرایجاددردسربرايفاعلآن،هزینههايبسیارزیاديرانیزبرجامعهتحمیلکردهوموجبمرگمیلیون‏ ‏هاجوانوتحمیلمیلیاردهادلارهزینهبرجوامعانسانیمی‏ ‏شود.‏ درکشورهاياروپاییوامریکایینوشیدنالکلبطورهفتگیدرپسران15 ‏سالهبیشتر ازدختراناست(بلوسک و روم‏.Bullock S, Room R.‏، 2004)‏.
 

 • پاورپوینت در مورد خانواده درماني با خانواده معتادان

  پاورپوینت در مورد خانواده درماني با خانواده معتادان با, پاورپوینت, پاورپوینت در مورد خانواده درماني با خانواده معتادان, خانواده, خانواده درماني با خانواده معتادان, دانلود پاورپوینت در مورد خانواده درمانی, درماني, معتادان, مورد رفتن به سایت اصلی پاورپوینت در مورد…

 • تحقیق در مورد شعر و سیاست 187 ص

  تحقیق در مورد شعر و سیاست 187 ص 187, تحقیق, تحقیق در مورد شعر و سیاست 187 ص, دانلود تحقیق در مورد شعر و سیاست 187 ص, سیاست, شعر, شعر و سیاست 187 ص, ص, مورد, و رفتن به سایت…

 • طرح درس سالانه هندسه تحليلي و جبر خطي پايه پيش دانشگاهي رشته رياضي

  طرح درس سالانه هندسه تحليلي و جبر خطي پايه پيش دانشگاهي رشته رياضي پ, تحليلي, جبر, خطي, دانلود طرح درس سالانه هندسه تحليلي و جبر خطي پايه پيش دانشگاهي رشته رياضي, درس, سالانه, طرح, طرح درس سالانه هندسه تحليلي و…

 • پاورپوینت درباره آمار و مدل سازی فصل هفتم، دامنه تغییرات

  پاورپوینت درباره آمار و مدل سازی فصل هفتم، دامنه تغییرات پاورپوینت آمار, دامنه تغییرات, فصل هفتم, مدلسازی رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درباره آمار و مدل سازی فصل هفتم، دامنه تغییرات این فایل حاوی5 اسلاید درباره آمار و مدل سازی…

 • تحقیق در مورد بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي اثرگذاربركسري بودجه دولت

  تحقیق در مورد بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي اثرگذاربركسري بودجه دولت اثرگذاربركسري, اقتصادي, بررسي, بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي اثرگذاربركسري بودجه دولت, بودجه, ت, تحقیق در مورد بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي اثرگذاربركسري بودجه دولت, دانلود تحقیق در مورد بررسي متغيرهاي كلان اقتصادي…